Polityka prywatności


Jeżeli kontaktujesz się po raz pierwszy z Interneticą, jesteś Klientem lub potencjalnym klientem, pracownikiem lub współpracownikiem Klienta lub po prostu odwiedzasz stronę internetową https://internetica.pl/ zapraszam Cię do zapoznania się z niniejszym dokumentem, który wyjaśni Ci dlaczego i w jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej.


Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Iwanek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Iwanek INTERNETICA w Warszawie (01-389) przy ul. Świetlików 8, identyfikujący się numerem NIP: 5771833249, zarządzający portalem internetowym dostępnym pod domeną https://internetica.pl/ oraz https://internetica.info/


Zawsze możesz również zwrócić się do Internetici z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat są posiadane oraz w jakich celach są przetwarzane. Wystarczy, że wyślesz wiadomość do Internetici na adres poczty info@internetica.pl lub zadzwonisz na numerem telefonu 22 300 18 18


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.


Główny cel i podstawy prawne przetwarzania danych. Zasadniczo Internetica przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług pozycjonowania stron internetowych na podstawie zawieranych z Klientami umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu komunikacji z klientami  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


W ramach realizacji umowy Internetica udostępnia klientowi możliwość korzystania z Panelu Klienta w  ramach strony https://internetica.info/, a tym samym świadczy na rzecz klienta usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu możliwości śledzenia dziennych pozycji strony internetowej klienta z podziałem na frazy kluczowe. Usługa ta świadczona jest w ramach umowy o pozycjonowanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 


Inne. Internetica może przetwarzać również przekazane dane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy. Dane wykorzystywane są przez Interneticę w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Internetici (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Niezależnie od umowy możliwe jest przetwarzanie danych w celu wysyłania zamówionej usługi newslettera, a podstawa przetwarzania danych w tym zakresie jest zgoda osoby, która zamawia usługę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera.


Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Czyje dane osobowe są przetwarzane. W ramach wyżej wymienionych podstaw prawnych przetwarzania oraz w obrębie celu, do jakiego dane zostały pierwotnie zebrane lub przekazane Internetica przetwarza dane zleceniodawców (klientów) i ich pracowników lub współpracowników, które są niezbędne do wykonania umowy, w szczególności do wzajemnego kontaktu w ramach realizacji umowy oraz jej rozliczenia, a także osób, które wyraziły zgodę na usługę newslettera.


Czas przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Dokumenty księgowe są przechowywane zgodnie z przepisami przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W ramach tego okresu nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przechowywania dokumentów narzuconych przepisami prawa oraz upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.


W przypadku reklamacji i odstąpienia od umowy dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.


Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane będą do czasu rezygnacji. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie Internetici w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi  prawnie uzasadniony interes Internetici, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, a określenie z góry jednoznacznego terminu jej usunięcia nie jest możliwe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz domagać się przedstawienia historii korespondencji, jaka była przez Ciebie prowadzona z Interneticą (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Internetici, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.


Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane


Na podstawie RODO przysługują Ci następujące, potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:


  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do ich przetwarzania przez administratora),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy Internetica ograniczyła  przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych czynności, jeśli w Twojej ocenie niektóre dane przetwarzane są bezpodstawnie),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora),
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam Cię do zapoznania się z tymi przepisami.  Powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych, poza skargą do organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości w zakresie przysługujących Ci uprawnień, celów przetwarzania lub podstaw przetwarzania konkretnych danych lub czynności przetwarzania zwróć się do administratora.


Odbiorcy danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzający dane osobowe na zlecenie Internetici,  w tym podwykonawcy lub podmioty świadczące usługi w zakresie m.in. obsługi systemów informatycznych, w tym hostingodawcy, dostawcy systemu mailingowego, fakturowania, zarządzania projektami, obsługi klienta,  dostawcy narzędzi do zarządzania stronami lądowania oraz podmioty świadczące w zakresie usług księgowych, rachunkowych, pocztowych, archiwizacyjnych, prawnych, konsultingowych, marketingowych oraz podmiotom świadczące dostawę usług płatniczych. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej


Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Serwery, na których Internetica przechowuje Twoje dane osobowe zlokalizowane są w Niemczech i Francji. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Crazy Egg Inc. oraz Facebook Inc., Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google i Facebook Inc. przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. Przetwarzaniu plików cookies pochodzących od Crazy Egg możesz się sprzeciwić pod adresem: https://www.crazyegg.com/opt-out


Profilowanie i reklama behawioralna. Internetica nie podejmuje wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Internetica korzysta z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale działania te nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć. Więcej na ten temat przeczytasz poniżej (pliki cookies).


Korzystając z określonych narzędzi, Internetica może kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony internetowej czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. W ramach narzędzi, z których korzysta Internetica nie ma dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mowa to, w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, przeglądane postronny, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło, z którego przechodzisz do strony Internetici, przedział wieku, w którym się znajdujesz, Twoja płeć, Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.


Informacji wskazane powyżej nie są zestawiane przez Interneticę z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w jej bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.


Social Media. Obserwując profile społecznościowe Internetici, wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp. sprawiasz, że Internetica odbiera Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. To Ty decydujesz, co dostępne jest w ramach Twojego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. Internetica nie kopiuje danych z profili społecznościowych do swoich baz i przetwarza je wyłącznie w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych.


Bezpieczeństwo. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Pliki cookies i inne technologie śledzące


Wszystkie strony zarządzane Interneticę, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystują pliki cookies. Internetica nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji użytkowników,


Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając ze strony Internetici z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.


Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z strony internetowej Internetici, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.


Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności w celu obsługi procesu logowania do Panelu Klienta oraz identyfikacji źródła odwiedzin.


Cookies podmiotów trzecich. Internetia wykorzystuje w ramach strony internetowej funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów. Korzystam z następujących narzędzi:


Narzędzia społecznościowe. Internetica używa wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i LinkedIn.


Wyświetlając stronę internetową Internetici zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła stronę Internetici, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.


Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.


Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.


Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.


Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie internetowej Internetici bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Internetici należy wylogować się z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.


Logi serwera


Korzystanie ze strony Internetici wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.


Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.


Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.